الکترونیک: لوازم و/یا قطعات - واردات و/یا صادرات

روژان تهران - منطقه 12 - جمهوری - بعد از پل حافظ - پاساژ امجد - طبقه همکف - واحد 24 - ک.پ : 11357

رساناالکترونیک تهران - منطقه 12 - جمهوری - بعد از پل حافظ - پاساژ امجد - ط. اول - واحد 35 - ک.پ : 1135714784

راماالکترونیک تهران - منطقه 11 - جمهوری - نرسیده به پل حافظ - پاساژ توکل - ط. سوم جدید - واحد 309 و 322 - ک.پ : 1139815479

حافظالکترونیک تهران - منطقه 12 - جمهوری - بعد از پل حافظ - پاساژ امجد - طبقه همکف - واحد 1 - ک.پ : 1135714664

جهان کیت تهران - منطقه 12 - جمهوری - بعد از تقاطع حافظ - ک. فرشته - پ. 269 - ک.پ : 11357

تی. دی. اس (TDS)تهران - منطقه 11 - جمهوری - نرسیده به پل حافظ - پاساژ توکل - ط. همکف - واحد 24 - ک.پ : 1139816649

تاپ سکوت تهران - منطقه 11 - جمهوری - پل حافظ - پاساژ بزرگمهر - ط. دوم - واحد 87 - ک.پ : 1139816638

پیشگام تهران - منطقه 12 - جمهوری - نرسیده به خیابان 30 تیر - ساختمان عباسیان - ط. زیرزمین - واحد 49 - ک.پ : 1135715651

پرشیاالکترونیک تهران - منطقه 12 - جمهوری - بعد از پل حافظ - پاساژ امجد - ط. اول - واحد 8 - ک.پ : 1135714744

پراش تهران - منطقه 11 - جمهوری - خ. شیخ هادی - ک. کاوش - پ. 364

پایا تهران - منطقه 12 - جمهوری - خ. میرزاکوچک خان - پ. 3 - ک.پ : 1131663115

پارسیران تهران - منطقه 12 - جمهوری - بعد از پل حافظ - پاساژ امجد - ط. زیر همکف - واحد 50 - ک.پ : 1135714568

بتا تهران - منطقه 12 - جمهوری - بعد از پل حافظ - نبش پاساژ فرشته - پ. 636 - ک.پ : 1135714647

بازرگانی نادری تهران - منطقه 12 - جمهوری - بعد از پل حافظ - خ. میرزاکوچک خان - پ. 39 - ط. دوم - واحد 11

بازرگانی قینی تهران - منطقه 12 - جمهوری - نرسیده به خیابان 30 تیر - ساختمان عباسیان - ط. اول - واحد 34 - ک.پ : 11357

بازرگانی راما تهران - منطقه 12 - جمهوری - نرسیده به خیابان 30 تیر - ساختمان عباسیان - ط. اول - واحد 8 - ک.پ : 11357

ایفل تهران - منطقه 12 - جمهوری - نرسیده به خیابان 30 تیر - ساختمان عباسیان - طبقه همکف - واحد 15 - ک.پ : 1135715684

افکاری تهران - منطقه 12 - لاله زار جنوبی - پاساژ بازار صنعت - ط. زیرزمین اول - پ. 021 - ک.پ : 1144933513

ارومیه یدک تهران - منطقه 12 - م. امام خمینی - پاساژ فتوت - ط. اول - واحد 1/26 - ک.پ : 1144819388

ارشاک تهران - منطقه 12 - جمهوری - بعد از پل حافظ - پاساژ امجد - ط. زیر همکف - واحد 23 - ک.پ : 11357

یونیک الکترونیک (ایران الکترونیک) تهران - منطقه 12 - جمهوری - نرسیده به خیابان 30 تیر - ساختمان عباسیان - ط. زیر همکف - واحد 44 و 45 و 51 - ک.پ : 1135715645

همگام الکترونیک تهران - منطقه 12 - جمهوری - بعد از پل حافظ - پاساژ امجد - طبقه زیر همکف - واحد 25 - ک.پ : 1135714683

هانری الکترونیک تهران - منطقه 12 - جمهوری - بعد از پل حافظ - پاساژ امجد - ط. زیر همکف - واحد 10 - ک.پ : 1135714547

نور الکترونیک تهران - منطقه 12 - جمهوری - بعد از خیابان حافظ - ک. آلیک - پ. 4 - ک.پ : 1135715171

معین الکترونیک تهران - منطقه 11 - جمهوری - نرسیده به پل حافظ - پاساژ توکل - ط. همکف - واحد 22 - ک.پ : 1139815384

مدرن الکترونیک تهران - منطقه 11 - جمهوری - نرسیده به پل حافظ - پاساژ توکل - ط. همکف - واحد 2 - ک.پ : 1139815418

مجتمع مرکزی الکترونیک تهران - منطقه 12 - جمهوری - بعد از پل حافظ - پاساژ فرشته - پ. 273 - ک.پ : 1135715148

مانی الکترونیک تهران - منطقه 11 - جمهوری - نرسیده به پل حافظ - پاساژ توکل - ط. زیرزمین - واحد b33 - ک.پ : 1139815367

لایت الکترونیک تهران - منطقه 12 - جمهوری - بعد از پل حافظ - پاساژ امجد - ط. پایین همکف - واحد 7 - ک.پ : 1135714544

لاندا الکترونیک تهران - منطقه 12 - جمهوری - نرسیده به خیابان 30 تیر - ساختمان عباسیان - ط. زیرزمین - واحد 48 - ک.پ : 1135715649

کریستال الکترونیک تهران - منطقه 12 - جمهوری - بعد از پل حافظ - پاساژ امجد - ط. دوم - پ. 5/1 - ک.پ : 1135714743

فیلد الکترونیک تهران - منطقه 11 - جمهوری - نرسیده به پل حافظ - پاساژ توکل - ط. زیر همکف - واحد 15b - ک.پ : 1139815346

عارف الکترونیک تهران - منطقه 12 - جمهوری - بعد از پل حافظ - جنب پاساژ فرشته - پ. 634 - ک.پ : 1135715138

شرکت فورترن الکترونیک تهران - منطقه 7 - بهار جنوبی - بالاتر از خیابان سمیه - ساختمان بهار - طبقه همکف - واحد 6 - ک.پ : 1571836744

شرکت راک الکترونیک تهران - منطقه 12 - جمهوری - بعد از پل حافظ - پاساژ امجد - ط. اول - واحد 51 - ک.پ : 1135714839

شرکت تله کام الکترونیک تهران - منطقه 12 - جمهوری - بعد از پل حافظ - پاساژ امجد - طبقه همکف - پ. 44 - ک.پ : 1135714734

سلف الکترونیک تهران - منطقه 12 - جمهوری - نرسیده به خیابان 30 تیر - ساختمان عباسیان - طبقه همکف - واحد 7 - ک.پ : 1135715674

رسا الکترونیک تهران - منطقه 11 - جمهوری - نرسیده به پل حافظ - پاساژ توکل - ط. زیر همکف و پنجم - واحد 3b

دیجیتال الکترونیک تهران - منطقه 11 - جمهوری - نرسیده به پل حافظ - پاساژ توکل - ط. همکف - واحد 26 - ک.پ : 1139815378

دانش الکترونیک تهران - منطقه 12 - جمهوری - نرسیده به خیابان 30 تیر - ساختمان عباسیان - طبقه همکف - واحد 5 - ک.پ : 1135715671

تک الکترونیک تهران - منطقه 12 - جمهوری - نرسیده به خیابان 30 تیر - ساختمان عباسیان - ط. اول - واحد 29 - ک.پ : 1135715714

پژواک الکترونیک تهران - منطقه 11 - جمهوری - نرسیده به پل حافظ - پاساژ توکل - ط. اول - واحد 130 - ک.پ : 11398

بانک الکترونیک تهران - منطقه 12 - جمهوری - بعد از پل حافظ - پاساژ امجد - ط. پایین همکف - پ. 20 - ک.پ : 1135714485

بازرگانی گل الکترونیک تهران - منطقه 12 - جمهوری - نرسیده به خیابان 30 تیر - ساختمان عباسیان - ط. اول - واحد 24 - ک.پ : 11357

ای. سی. دی. سی الکترونیک تهران - منطقه 11 - جمهوری - نرسیده به پل حافظ - پاساژ توکل - ط. زیرزمین - واحد 23b - ک.پ : 1139815336

امواج الکترونیک تهران - منطقه 12 - جمهوری - بعد از پل حافظ - پاساژ امجد - طبقه همکف - واحد 21 - ک.پ : 1135714637

الکترونیک برادران تهران - منطقه 12 - م. امام خمینی - پاساژ فتوت - ط. اول - واحد 2/1 - ک.پ : 1144819411

البرز الکترونیک تهران - منطقه 11 - جمهوری - نرسیده به پل حافظ - پاساژ توکل - ط. اول - واحد 117 - ک.پ : 1139815351

آیدین الکترونیک تهران - منطقه 12 - جمهوری - بعد از پل حافظ - پاساژ امجد - طبقه همکف - واحد 14 - ک.پ : 1135714687

آرش الکترونیک تهران - منطقه 14 - بلوار ابوذر - پل دوم - پ. 491 - ک.پ : 1767678985

آرش الکترونیک تهران - منطقه 11 - جمهوری - نرسیده به پل حافظ - پاساژ توکل - ط. زیر همکف - واحد 9B - ک.پ : 1139815354

آرزو الکترونیک تهران - منطقه 12 - جمهوری - بعد از پل حافظ - پاساژ امجد - ط. اول - واحد 47 - ک.پ : 1135714766

آرام الکترونیک تهران - منطقه 12 - م. امام خمینی - پاساژ لباف - ط. سوم - واحد 3/13 - ک.پ : 1144818594

آرا الکترونیک تهران - منطقه 12 - جمهوری - تقاطع خیابان 30 تیر - پاساژ فرقانی - ط. اول - واحد 9 - ک.پ : 1135715984

آتیه الکترونیک تهران - منطقه 11 - جمهوری - نرسیده به پل حافظ - پاساژ توکل - ط. دوم - واحد 215 - ک.پ : 1139815469

شرکت فاطر داده پردازی راحیل - نمایندگی فیوچر تهران - منطقه 6 - م. جهاد (فاطمی) - خ. بیستون - ک. دوم الف - پ. 11 - ک.پ : 1431653814

شرکت رادین راهبرد رایانه تهران - منطقه 4 - رسالت - 16 متری دوم - پ. 29

شرکت پویه پرداز افق تهران - منطقه 6 - فرصت شیرازی - بین خیابان جمالزاده و والعصر - پ. 49 - واحد 7 - ک.پ : 1419815643

روم کامپیوتر تهران - منطقه 6 - ولی عصر - بالاتر از خیابان طالقانی - مرکز کامپیوتر ایران - واحد 40 - ک.پ : 1416793666

مجتمع قطعات روس تهران - منطقه 12 - جمهوری - نرسیده به خیابان 30 تیر - ساختمان عباسیان - ط. زیرزمین - پ. 54 - ک.پ : 1135715659

تراشه الکترونیک تهران - منطقه 12 - جمهوری - بعد از پل حافظ - پاساژ امجد - طبقه همکف - پ. 5 - ک.پ : 1135714669

پارس چرخش آسیا (قطعات الکترونیک) تهران - منطقه 6 - فاطمی - نرسید به خیابان ولی عصر - پ. 1 - ط. اول - واحد 39 - ک.پ : 14316

قطعات الکترونیک یاسایی تهران - منطقه 8 - جانبازان (گلبرگ) غربی - بین چهارراه سامان و سمنگان - پ. 134

شرکت سیستم سازان زاگرس غرب کرمانشاه - کرمانشاه - م. آزادی - پاساژ قصر - ط. سوم - واحد 59 و 60 و 61

آراد رایانه خراسان رضوی - نیشابور - دانشگاه - بین خیابان دانشگاه 2 و 4

شرکت عصر نانو تراشه تهران - منطقه 6 - سیدجمال الدین اسدآبادی (یوسف آباد) - خ. 26 - پ. 64 - واحد 1

آی لن تهران - منطقه 18 - بزرگراه فتح (جاده قدیم کرج) - بلوار خلیج فارس - خ. حسینی - پ. 25 - ک.پ : 1378877131

شرکت پوریا تجارت آریا (آریا تجارت) تهران - منطقه 2 - ستارخان - تقاطع خیابان خسرو - پ. 1120 - واحد 4

شرکت ایمن مبادلات زاگرس تهران - منطقه 8 - نارمک - خ. آیت - پ. 145 - واحد 3

شرکت آریا موج تهران - منطقه 1 - برادران موحد دانش (اقدسیه)

ایران تکنولوژی تهران - منطقه 11 - جمهوری - نرسیده به پل حافظ - پاساژ توکل - ط. سوم - واحد 315 - ک.پ : 1139815483

رابین الکترونیک تهران - منطقه 11 - جمهوری - بین خیابان حافظ و شیخ هادی - ساختمان آلومینیوم - ط. یازدهم جنوبی - واحد 11/43

باران الکترونیک تهران - منطقه 11 - جمهوری - نرسیده به پل حافظ - پاساژ توکل - ط. 3 - پ. 321 - ک.پ : 11358

اسپرینت الکترونیک تهران - منطقه 11 - جمهوری - نرسیده به پل حافظ - پاساژ توکل - ط. زیر همکف - واحد 28

شرکت یاسا نت تهران - منطقه 6 - سیدجمال الدین اسدآبادی (یوسف آباد) - خ. 28 - پ. 11 - ط. سوم - ک.پ : 1431994446

بازرگانی نگین پارس تهران - منطقه 12 - جمهوری - بعد از پل حافظ - پاساژ امجد - ط. دوم - واحد 21 - ک.پ : 1135714866

ایمن الکترونیک تهران - منطقه 2 - م. کاج - خ. سرو شرقی - خ. مجد - پ. 11 - واحد 4 - ک.پ : 1139814964

شرکت پیشگامان پردازش پرنیان قزوین - البرز - بلوار مطهری

شرکت بازرگانی آ. ب. پ تهران - منطقه 2 - سعادت آباد - خ. سرو غربی - خ. ریاضی بخشایش - بن بست قائم - پ. 4 - واحد 202

پیشاهنگان تجارت داتیس تهران - منطقه 7 - شریعتی - بالاتر از سه راه طالقانی - ک. فرهاد یکم - ط. سوم - پ. 11

الکترونیک: لوازم و/یا قطعات - واردات و/یا صادرات