فرش و/یا قالی - صادرات

حاج عباسی تهران - منطقه 12 - خیام - بازار پاچنار - ک. فراش باشی - سرای صمدیه - طبقه همکف - پ. 13 - ک.پ : 11636

جیاوانی تهران - منطقه 12 - خیام - ساختمان فرش - ط. سوم - پ. 159 - ک.پ : 11636

جورابچی تهران - منطقه 12 - 15 خرداد - بازار بزرگ - بازار عباس آباد - ک. کبابی ها - ک. معظم - پاساژ سعادت - طبقه همکف - واحد 22 - ک.پ : 1163888154

جواهریان تهران - منطقه 12 - خیام - جنب ایستگاه مترو - بازار فرش - ط. اول - پ. 52 و 53

جعفرزاده تهران - منطقه 12 - خیام - جنب ایستگاه مترو - بازار فرش ایران - پ. 82 - ک.پ : 1163614164

جدا تهران - منطقه 3 - ولی عصر - روبروی جام جم - برج جم - ط. هشتم - واحد 1 - ک.پ : 1966843176

تهرانی تهران - منطقه 12 - خیام - بازار عباس آباد - ک. باغ ایلچی - پ. 52 - ک.پ : 1164665771

تهران تهران - منطقه 6 - م. فردوسی - بازار فرش عباسی - ط. اول - واحد 28 و 29 و 30 - ک.پ : 1581613199

توکلی تهران - منطقه 12 - خیام - بازار پاچنار - بازار کفاش ها - سرای بوعلی نو - ط. سوم - پ. 79 - ک.پ : 1161819635

توکلی تهران - منطقه 12 - 15 خرداد - بازار بزرگ - بازار عباس آباد - سرای ثانوی - طبقه همکف - پ. 15 - ک.پ : 1163898156

ترسلی - شعبه 1 تهران - منطقه 12 - خیام - خ. پاچنار - سرای محتشم - پ. 29

ترابی تهران - منطقه 12 - 15 خرداد - بازار بزرگ - سرای رحیمیه 2 - پ. 1/31

تبریزی تهران - منطقه 12 - خیام - ساختمان فرش - ط. دوم - پ. 130 - ک.پ : 1163614349

تاهباز تهران - منطقه 12 - خیام - ساختمان فرش - طبقه همکف - پ. 32 - ک.پ : 1163613974

تافته تهران - منطقه 12 - خیام - ک. کبابی ها - سرای روحانی نو - طبقه همکف - پ. 14 - ک.پ : 1163876168

پیوندی تهران - منطقه 12 - خیام - بازار پاچنار - ک. فراش باشی - سرای صمدیه - ط. دوم - پ. 72 - ک.پ : 1163873873

پیرصالحی تهران - منطقه 12 - 15 خرداد - بازار بزرگ - بازار عباس آباد - سرای ثانوی - طبقه همکف - پ. 6 - ک.پ : 11638

پورهاشمی تهران - منطقه 12 - خیام - بازار پاچنار - سرای محتشم - پ. 1/21 - ک.پ : 11636

پلویی تهران - منطقه 12 - خیام - بازار پاچنار - سرای محتشم - طبقه همکف - پ. 44 - ک.پ : 1163615836

پلاسی تهران - منطقه 12 - 15 خرداد - بازار بزرگ - بازار کفاش ها - سرای بوعلی - ط. زیرین - واحد 2 و 3 - ک.پ : 1161818137

پازیریک تهران - منطقه 12 - 15 خرداد - بازار بزرگ - بازار کفاش ها - سرای رحیمیه سوم - ط. اول - واحد 1/30 - ک.پ : 11636

پارلمان تهران - منطقه 3 - ولی عصر - نرسیده به میدان ونک - جنب بانک رفاه - پ. 2578 - ک.پ : 14356

پارس تهران - منطقه 6 - استادنجات الهی (ویلا) - نبش کوچه شیرین - پ. 64 - ط. سوم - ک.پ : 1599695343

بهروزی تهران - منطقه 12 - خیام - ساختمان فرش - طبقه همکف - پ. 23 و 24 - ک.پ : 1163613985

بنیادزاده تهران - منطقه 12 - 15 خرداد - بازار بزرگ - بازار عباس آباد - ک. کبابی ها - سرای روحانی قدیم - ط. اول - واحد 54 - ک.پ : 11638

بنکدارزاده تهران - منطقه 12 - خیام - بازار پاچنار - ک. فراشباشی - سرای آزاد - طبقه همکف - پ. 13 - ک.پ : 11636

برادران صادقی تهران - منطقه 12 - خیام - ک. ستاری - پ. 7

باقری تهران - منطقه 12 - خیام - بازار پاچنار - ک. فراشباشی - تیمچه قدس حسینی - طبقه همکف - پ. 13 - ک.پ : 11636

باستانی تهران - منطقه 12 - 15 خرداد - بازار بزرگ - بازار کفاش ها - سرای بوعلی - ط. سوم - واحد 102 - ک.پ : 1161818681

بازرگانی صنم تهران - منطقه 3 - پاسداران - خ. سوری (نیستان) - ک. مینو - پ. 7

بازرگانی سیاح فر تهران - منطقه 12 - 15 خرداد - بازار بزرگ - بازار پاچنار - ک. فراش باشی - روبروی اتحادیه صادرکنندگان فرش - پ. 102 - ک.پ : 1163617883

بازرگانی برهنه پوشان تهران - منطقه 12 - 15 خرداد - بازار بزرگ - بازار کفاش ها - ک. کبابی ها - سرای جدای نو - پ. 25 - طبقه همکف - ک.پ : 1163633139

بازرگانی بامداد تهران - منطقه 12 - 15 خرداد - بازار بزرگ - بازار کفاشها - روبروی آتش نشانی - پ. 113 - ط. اول و دوم

بازرگانی افرنگ تهران - منطقه 12 - 15 خرداد - بازار بزرگ - بازار کفاش ها - سرای وزیر - پ. 2 - ک.پ : 1163887137

بازرگانی اربابی تهران - منطقه 12 - 15 خرداد - بازار بزرگ - بازار کفاش ها - پ. 43 - ک.پ : 11636

ایلیاتی تهران - منطقه 12 - 15 خرداد - بازار بزرگ - بازار کفاش ها - ک. کبابی ها - ط. اول - پ. 48 - ک.پ : 1163633193

ایران حبیبیان نایین تهران - منطقه 12 - 15 خرداد - بازار بزرگ - بازار کفاش ها - سرای بوعلی - ش. 44 - ک.پ : 1161818374

ایران اصفهان - ف. حقیقی اصفهان - م. نقش جهان - جنب ورودی مسجد امام

ایران تهران - منطقه 12 - خیام - ساختمان فرش - طبقه همکف - پ. 4 - ک.پ : 1163613968

انیسه تهران - منطقه 7 - شریعی - بالاتر از سه راه ملک - ک. مینا - پ. 8 - واحد 2 شرقی

امین راه قم (لبافیان) تهران - منطقه 12 - خیام - ک. کربلایی (لاجوردی) - پ. 77 - ک.پ : 1163866763

امین تهران - منطقه 12 - خیام - نرسیده به چهارراه گلوبندک - پاساژ تقی زاده - پ. 63 و 62 - ک.پ : 1191767557

امید تهران - منطقه 7 - بهشتی (عباس آباد) - نبش خیابان کاووسی فر - پ. 95 و 97 - ک.پ : 1577645718

امنی تهران - منطقه 12 - 15 خرداد - بازار بزرگ - بازار کفاش ها - سرای فاطمیه - پ. 30 - ک.پ : 11636

الموسوی تهران - منطقه 12 - 15 خرداد - بازار بزرگ - بازار کفاش ها - سرای رحیمیه دوم - ک.پ : 11636

اکرمی تهران - منطقه 12 - 15 خرداد - بازار بزرگ - سرای جدای نو - طبقه همکف - پ. 12 - ک.پ : 1163633189

افشین نایینی تهران - منطقه 6 - م. فردوسی - بازار فرش عباسی - ط. دوم - واحد 4 - ک.پ : 1581613344

اعرابی تهران - منطقه 12 - 15 خرداد - سبزه میدان - ک. کبابی ها - پ. 55 - ک.پ : 1163648984

اصفهان مهدیی اصفهان - آبشار اول - کوی کامبیز - بن بست شقایق - پ. 42 - ک.پ : 8165644773

اصغر دخیلی تهران - منطقه 12 - 15 خرداد - بازار بزرگ - بازار کفاش ها - سرای فاطمیه - ط. زیرزمین - واحد 17 و 18 - ک.پ : 11636

اسماعیلی تهران - منطقه 12 - خیام - بازار پاچنار - ک. فراش باشی - سرای صمدیه - طبقه همکف - پ. 18 - ک.پ : 11636

اسکندری تهران - منطقه 12 - خیام - ساختمان فرش - ط. هفتم - پ. 206 - ک.پ : 1163614469

استاد رحیم تهران - منطقه 12 - 15 خرداد - بازار بزرگ - بازار عباس آباد - ک. کبابی ها - سرای ناصری - ط. سوم - واحد 41 و 40 - ک.پ : 11636

ابریشم قم قم - قم - چهارراه بازار - خ. 19 دی - ک. دوم - بن بست دوم

ابراهیم دهقان پور تهران - منطقه 12 - 15 خرداد - بازار بزرگ - بازار عباس آباد - ک. کبابی ها - سرای ناصری - ط. اول - واحد 20 و 19 - ک.پ : 11636

آل احمد و شرکا تهران - منطقه 12 - خیام - خ. پاچنار - ک. فراشبافی - پ. 73 - ک.پ : 1163634741

آریاالوند تهران - منطقه 6 - خالداسلامبولی (وزرا) - خ. 3 - پ. 26 - ط. سوم - واحد 9 - ک.پ : 15136

آرش تهران - منطقه 12 - خیام - جنب ایستگاه مترو - ساختمان فرش - طبقه همکف - پ. 595 - ک.پ : 1163613946

آخوندی - ش. 1 تهران - منطقه 3 - ونک - خ. خدامی - مجتمع تجاری آفتاب - واحد 35

آخوندی تهران - منطقه 12 - خیام - بازار عباس آباد - ک. باغ ایلچی - پ. 50 - ک.پ : 1164665783

نعیمی تهران - منطقه 15 - 17 شهریور - پایین تر از میدان خراسان - خ. منصور - پ. 825 و 827 و 829 - ک.پ : 11819

شرکت بازرگانی و تولیدی پارس تهران - منطقه 3 - ولی عصر - روبروی پارک ملت - خ. ناهید غربی - پ. 79 - ک.پ : 1966913479

الماس کویر اصفهان - جی - روبروی خانه ژیمناستیک

اطمینان اصفهان - آران و بیدگل - شهرک صنعتی سلیمان صباحی

آریا آذربایجان شرقی - تبریز - چهارراه لاله - نرسیده به خیابان اشرفی لاله - روبروی شرکت پلاستیک ایرانیان - پ. 140

هنربان فرش تهران - منطقه 2 - آزادی - خ. خوش شمالی - خ. نیایش شرقی - پ. 18

گنجینه فرش تبریز تهران - منطقه 6 - م. فردوسی - بازار فرش عباسی - ط. زیر همکف - واحد 1 - ک.پ : 1581613134

گالری فرش تبریز تهران - منطقه 12 - 15 خرداد - بازار کفاشها - پ. 120

پیشگامان فرش آریا تهران - منطقه 12 - 15 خرداد - نبش کوچه نوری - پ. 689 - ط. اول - واحد 105 - ک.پ : 11147

بازرگانی فرش میرزازاده تهران - منطقه 7 - طالقانی - نرسیده به خیابان شریعتی - پ. 15

شهر فرش تهران - منطقه 21 - بزرگراه لشگری (جاده مخصوص کرج) - کیلومتر 15 - پ. 485

خانه فرش عدالتی اصفهان - کاشان - بازار بزرگ - روبروی کوی ضرابخانه

صادرات قالی تهران - منطقه 12 - خیام - ک. مبرا - ک. گذر مستوفی الملک - ک.پ : 1191718167

شرکت صادرات قالی تهران - منطقه 12 - 15 خرداد - بازار بزرگ - بازار کفاش ها - سرای رحیمیه اول - ط. دوم - واحد 27 و 28 - ک.پ : 11636

آرون آذربایجان شرقی - عجب شیر - بلوار شهدا - نبش خیابان هلال احمر - پ. 104

شرکت دشت بهشت آریا تهران -

شرکت همیار ترخیص ساعی تهران - خالداسلامبولی (وزرا) - ک. بیستم - پ. 28 - واحد 4

خدمات بازرگانی بیات تهران - منطقه 6 - خالداسلامبولی (وزرا) - ک. بیستم - پ. 28 - واحد 4

احمد خوش لحن تهران - منطقه 12 - 15 خرداد - بازار بزرگ - بازار عباس آباد - سرای شیرازی - طبقه همکف - واحد 9 - ک.پ : 1163898335

فرش و/یا قالی - صادرات