غذایی: پیراشکی

غلام علی محمدی پیراشکی شکری تهران - منطقه 12 - م. امام حسین - ضلع جنوبی - پ. 54 - ک.پ : 1153945419

غلام علی محمدی تهران - منطقه 12 - م. امام حسین - ضلع جنوبی - پ. 54 - ک.پ : 1153945419

برادران زین علی تهران - منطقه 12 - ایران - خ. مجاهدین اسلام - پ. 81 - ک.پ : 1157745561

غذایی: پیراشکی