اقامتی: میهمانخانه و میهمانسرا

صدریه تهران - منطقه 15 - خاوران - خ. قنطار - خ. نورمهدی - ک. اقدامی ریا - پ. 34

شاه خراسان تهران - منطقه 12 - 15 خرداد - ک. عدالتخواه - پ. 6 - ک.پ : 1114717851

زنجان فیروزکوه تهران - منطقه 11 - شوش - نرسیده به میدان راه آهن - پ. 695 - ک.پ : 1196837114

ریاحی نو تهران - منطقه 11 - م. راه آهن - ضلع جنوبی پارک امیریه - پاساژ دریانی - پ. 6 - ک.پ : 1196813536

رضا تهران - منطقه 12 - سعدی جنوبی - بلوک 3 شرقی - ک.پ : 1115646567

خراسان تهران - منطقه 15 - خاوران - نرسیده به میدان خراسان - پ. 1036 - ک.پ : 1794636171

حقیقت فر تهران - منطقه 12 - سعدی جنوبی - بلوک 3 شرقی - ک.پ : 1115646556

حافظ تهران - منطقه 11 - کارگر جنوبی - روبروی بیمارستان فارابی - پ. 1240 - ک.پ : 1335633141

چهلستون تهران - منطقه 12 - امیرکبیر - خ. بهناز - ک. کتانه - پ. 14 - ک.پ : 1115745117

جهانگردی قزوین - تاکستان - جاده تاکستان همدان - کیلومتر 5 - جنب پمپ بنزین

تهران تهران - منطقه 12 - امیرکبیر - خ. سعدی جدید - روبروی اداره پست - ک.پ : 1115646161

تابش تهران - منطقه 12 - ناصرخسرو - ک. حاج نایب - پ. 24 - ک.پ : 1116635861

بهارستان تهران - منطقه 12 - سعدی جنوبی - بلوک 1 شرقی - ک.پ : 1115647519

بنفشه نو تهران - منطقه 11 - م. راه آهن - ضلع جنوبی پارک امیریه - پاساژ دریانی - واحد 41 - ک.پ : 1196813577

بنفشه تهران - منطقه 11 - م. راه آهن - روبروی پارک امیریه (کودک) - پ. 1 - ک.پ : 1196814411

ایران نو تهران - منطقه 12 - سعدی جنوبی - بلوک 2 شرقی - ک.پ : 1115647146

ایران فرد تهران - منطقه 12 - امیرکبیر - ک. کتانه - ک. منصورالحکما - پ. 53 - ک.پ : 11157

امید تهران - منطقه 11 - شوش - پاساژ دریانی - واحد 18 - ک.پ : 1196813555

اکباتان تهران - منطقه 12 - ملت - ک. تابان - پ. 1 - ک.پ : 1143683114

اروندرود تهران - منطقه 12 - ناصرخسرو - ک. خدابنده لو - پ. 41 - ک.پ : 1116713415

آمل مازندران تهران - منطقه 12 - امیرکبیر - ک. امین دربار - پ. 14 - ک.پ : 1115817769

آذربایجان تهران - منطقه 11 - م. راه آهن - ضلع شرقی - پشت پارک امیریه - ک. بیگی - پ. 27

گلستان تهران - منطقه 11 - حافظ - نرسیده به خیابان امام خمینی - نبش کوچه صدری - پ. 14 - ک.پ : 1137915631

رز (هتل آپارتمان) تهران - منطقه 7 - مفتح (روزولت) جنوبی - نرسیده به خیابان انقلاب - ک. واحدی - پ. 10

آستانه اشرفیه تهران - منطقه 12 - م. امام خمینی - خ. باب همایون - ک. قنات - ک.پ : 1114854466

خانواده تهران - منطقه 12 - سعدی - بلوک 2 شرقی - ک.پ : 1115647173

اقامتی: میهمانخانه و میهمانسرا