بوکس: بازی کن

مهدی طلوطی تهران

محمد ستارپور تهران

محمدحسین قنبرپور البرز - کرج - 45 متری گلشهر - خ. گلزار شرقی - جنب اداره ثبت احوال کرج - باشگاه زادمهر

مجید سپهوند لرستان - خرم آباد

فروتن گل آرا کرمانشاه - کرمانشاه

علی سلمانی تهران

جاسم دلاوری تهران

امین قاسمی پور تهران

آرمین امجدیان کردستان - سنندج

بوکس: بازی کن