فوتبال: بازی کن

اکبر ولایی تهران - منطقه 19 - عبدل آباد - خ. شکوفه

میلاد میداودی تهران

محمد احمدزاده تهران

فرهاد مجیدی تهران

فرهاد کاظمی تهران

علی کریمی تهران

علی پروین تهران

سید مهدی رحمتی تهران

حنیف عمران زاده تهران

حمید استیلی تهران

اکبر میثاقیان تهران

افشین قطبی تهران

روانشناس و مشاور - روانشناسی خواب
شطرنج: بازی کن
فدراسیون های ورزشی
فوتبال: بازی کن
کامپیوتر: CD بازی کامپیوتری و/یا فیلم - فروش و/یا کرایه (CD کلوپ)
کامپیوتر: CD نرم افزار و/یا بازی کامپیوتری - فروش
کامپیوتر: بازی کامپیوتری و/یا شبکه ای (GameNet) - طراحی و تولید
فوتبال: بازی کن